KVKK ve Gizlilik İlkeleri

KVKK ve Gizlilik İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz,
Viserdi Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Viserdi” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Sitemizde üye olmaktaysanız üyelik hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için, 
 • İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren bir müşterimizseniz; internet sitemizden yaptığınız alışveriş kapsamında hizmetlerimizi sizlere sunabilmemiz için,
 • Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; mağazalarımızdaki ziyaretinizde yapacağınız alışverişiniz sırasında, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanun (“KVKK”) tahtında belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kalan tutar satın aldığınız ürünler evinize gelip kurulduktan ve siz ürünleri kontrol edip herhangi bir eksik olmadığına kanaat getirdikten sonra, nakit veya anlaşmaya göre yine kredi kartı ile tahsil edilir. Ürün tesliminde ürünlerde iade gerektiren bir problem çıkması halinde kaporanız da hemen iade edilecektir.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 •  Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini 
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.
2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Viserdi işbu aydınlatma metninde değinilen veri işleme faaliyetleri kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlememektedir.

3. İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda Viserdi olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz.

Viserdi, 

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Talep ve şikayetlerin takibi.

gibi amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.


Üyelik veya mesafeli ya da yüzyüze satış kanallarımız ile çeşitli form ve anketlerin doldurulmasıyla üye ve müşterilerimizin kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.


Viserdi bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.


Mağazamızüzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.


Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamıztarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veyaMağazamızüzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamızve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

5.Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Viserdi, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya çok fazla önem verir. Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.
Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin https://www.viserdi.com/ic/kisisel-verilerin-korunmasi-gizlilik-bildirimi adresinde yayınlanan KVKK ve Gizlilik İlkeleri Politikası’ndan ulaşabilecektir.


Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Viserdi’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

6.Şikâyet

Viserdi’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin Viserdi tarafından reddedilmesi, Viserdi tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

VİSERDİ HOME

Telefon: 0532 479 4416
Adres: Mahmudiye Mah. Orhangazi Cad. No.89 İnegöl/BURSA

E-Mail: viserdihome@gmail.com

 

Viserdi İnegöl mobilyasına en güvenli şartlar ve kaliteli bir hizmet ile kavuşmanız için biz gayretli bir şekilde çalışmaktayız.

 

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı